Masses:  8:00 a.m., 12:10 p.m., 6:00 p.m. (choir), 7:15 p.m. (Spanish)